Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

  Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  Yürürlülük Tarihi: 23 Mart 2022

   

  Değerli Çalışan Adayımız,

  Dream Games Teknoloji Anonim Şirketi (“Dream Games” veya “Şirket”) olarak, iş başvurunuz sebebiyle sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyebileceğiz. Bu doğrultuda işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini, KVKK uyarınca sizleri, veri işleme faaliyetimize ilişkin aydınlatmak amacıyla bilgilerinize sunarız.

   

  a. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

  KVKK’nın uygulanmasında;

  • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
  • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
  • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
  • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
  • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

  ifade eder.

   

  b. Tarafımızca İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları 

  İşlenebilecek Veri Kategorisi

  Kimlik Bilgisi

  İşlenebilecek Kişisel Veriler

  Ad-Soyadı

  İşlenme Amaçları

  Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

  İşlenme Hukuki Sebepleri

  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

   

  İşlenebilecek Veri Kategorisi

  İletişim

  İşlenebilecek Kişisel Veriler

  Telefon Numarası, E-posta Adresi

  İşlenme Amaçları

  Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

  İşlenme Hukuki Sebepleri

  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

   

  İşlenebilecek Veri Kategorisi

  Özlük

  İşlenebilecek Kişisel Veriler

  Özgeçmiş

  İşlenme Amaçları

  Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

  İşlenme Hukuki Sebepleri

  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

   

  İşlenebilecek Veri Kategorisi

  Aday Değerlendirme Raporu

  İşlenebilecek Kişisel Veriler

  Ad-Soyadı, Mülakat Değerlendirme Sonucu

  İşlenme Amaçları

  Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

  İşlenme Hukuki Sebepleri

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   

  İşlenebilecek Veri Kategorisi

  Diğer/Askerlik Durum Bilgisi

  İşlenebilecek Kişisel Veriler

  Askerlik yükümlülüğünden kaynaklı olarak şirkete zarar verecek bir durumunun söz konusu olmadığına dair yazılı taahhütname

  İşlenme Amaçları

  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
  Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

  İşlenme Hukuki Sebepleri

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   

  İşlenebilecek Veri Kategorisi

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  İşlenebilecek Kişisel Veriler

  Fotoğraf, Video, Ses Kaydı

  İşlenme Amaçları

  Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

  İşlenme Hukuki Sebepleri

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   

   

  Şirketimiz ayrıca açık rızanızın olması halinde işe alımın gerçekleştirilmemesi durumunda gelecekte ortaya çıkabilecek uygun pozisyonlar için özgeçmişinizin değerlendirilmesini teminen verilerinizi muhafaza edebilecektir

   

  c. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

  Yukarıdaki tabloda kategorize edilmiş kişisel verileriniz; www.dreamgames.com üzerinde yer alan iş başvuru formları doldurmanız ve e-mail üzerinden iletilen iş başvuru formları (iş başvuru formuyla birlikte tarafımızla paylaştığınız özgeçmiş gibi diğer bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) vasıtasıyla veyahut iş arayışınızı sair platformlarda paylaşmanız nedeni ile tarafınız ile iletişime geçmemiz halinde, işbirliği yaptığımız adayın teminine ilişkin insan kaynakları firmalarının tarafımız ile paylaşması halinde, elektronik olarak otomatik yöntemlerle, iş başvuru formu ve ilgili belgeleri merkezimize gelerek elden teslim etmeniz halinde ise fiziki olarak otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

   

  d. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

  Dream Games, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

   

  e. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel Verileriniz, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Hissedarlara aktarılabilecektir.

  Yurt dışı tabanlı bir server kullanmamız sebebiyle Kişisel Verileriniz açık rızanıza dayanılarak yurt dışına aktarılmaktadır. Dream Games olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

   

  f. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklara İlişkin Başvuru Usulü

  i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  Dream Games bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme, 
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Varsa yurt içinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme, 
  • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi hâlinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

  ii. Başvuru

  Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden privacy@dreamgames.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

  Dream Games kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

  Dream Games’a yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi hâlinde, Dream Games olarak derhâl talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

  iii. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

  İşbu metinde kullanılan Dream Games ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Dream Games Teknoloji Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

   

  DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

  MERSİS NO: 0313110534900001

  Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 102/106 Şişli İstanbul

  KEP Adresi: dream@hs03.kep.tr